วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 4

สื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์
......หรือวิธีการใดๆที่ครูนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือเชื่อมในการถ่ายทอด ความรู้ ทัศนคติทักษะประกอบการณ์ไปสู่ผู้เรียน
คุณค่าของสื่อ
1.คุณค่าด้านวิชาการ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมพัสทั้ง5
2.คุณค่าทางด้านจิตวิทยาการรับรู้ สื่อเป็นศูนย์ความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น
3.คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าได้เร็วและมากขึ้นประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ
คุณสมบัติของสื่อ
1.สามารถจัดยึดประสบการณ์ กิจกรรม และการกระทำที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วไว้ได้
2.สามารถจัด แจกแจง ปรุงแต่งประสบการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน
3.สามารถจำแนก และขยายจำนวนของสื่อเป็นหลายฉบับเพื่อเผยแพร่สู่ผู้เรียนจำนวนมาก
ประเภทของสื่อ
1.วัสดุ เป็นสื่อเล็กหรือเบา บางทีนิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์ มีคุณค่าต่อผู้การเรียนรู้มาก เนื่องจากสื่อวัสดุประเภทนี้สามารถเก็บความรู้ได้
2.อุปกรณ์ เป็นสื่อใหญ่หรือสิ่งหนักบางทีนิยมเรียนว่า ฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องยนต์ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
3.วิธีการเทคนิคกิจกรรม เป็นสื่อที่ความหมายกว้างคอบคุมสื่ออื่นๆด้วยสื่อประเภทนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายๆด้าน
การจำแนกตามแบบของสื่อ
1.สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในรูปแบบของตัวหนังสือและรูปภาพซึ่งอาจเป็นภาพสี ภาพขาวดำ หรือรายเส้น
2.วัสดุกราฟิก เป็นสื่อที่แสดงเนื้อหาด้วยรูปภาพ
3.เครื่องฉาย เป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาด้วยข้อความและรูปภาพ แล้วนำเสนอบนเครื่องฉาย
4.วัสดุทอดเสียง เป็นสื่อที่นำเสนอเนื้อหาด้วยเสียงได้แก่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียงหลักการเลือกใช้สื่อการสอนการเลือก ครูต้องมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายชองบทบาท ความมุ่งหมายของการใช้ ลักษณะและธรรมชาติของสื่อการสอนแต่ละชนิด และมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
1. เลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
2. เลือกใช้สื่อตามลำดับคุณค่าของสื่อแต่ละชนิด สื่อการสอนแต่ละชนิดมีคุณค่าในการเก็บรักษาเนื้อหาความรู้การแสดงและใช้งานต่างกันเลือกใช้สื่อตามขนาดของผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยต่างกันจากการใช้สื่อการเรียนการสอนคือ ขนาดของกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณาว่าผู้เรียนมีจำนวนเท่าใด เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มใหญ่ ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนการเตรียมการเลือกการใช้สื่อการสอนมักจะกระทำหลังจากที่เลือกสื่อได้แล้ว เช่น การเตรียมครู การเตรียมผู้เรียนการเตรียมชั้นเรียนการเตรียมครู ได้แก่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม บันทึกข้อที่จะสอนไว้ตามลำดับ พิจารณาคุณค่า และวัตถุประสงค์การเตรียมผู้เรียน ได้แก่ จัดให้ผู้เรียนนั่งให้เหมาะสมกับการใช้สื่อแต่ละประเภท อธิบายให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าจะมีกิจกรรมอะไร ผู้เรียนควรทราบล่วงหน้า และควรสังเกตอะไรในขณะเรียนการเตรียมชั้นเรียน ได้แก่ เป็นการนำที่ได้เลือกและเตรียมไว้แล้วใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อหน้าผู้เรียนการใช้สื่อการสอนให้ได้ผลดีให้เริ่มต้นการนำอุปกรณ์ออกมาใช้ตามกำหนดไว้ทันทีข้อดีและข้อจำกัดสื่อการสอนสื่อการสอนประเภทนี้ไม่ต้องใช้เครื่องฉายสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ ตำรา คู่มือพบกับ บท ต่อไปได้เลยนะครับสวัสดี ครับ พี่น้อง